Avec l’Ukraine et contre la guerre ( Réseau européen de solidarité; European Network Solidarity; Европейская Сеть Солидарность (…); Європейська Мережа Солідарність з; Europees netwerk voor Solidari; Sieć europejska – Solidarność; Red Europea Solidaridad (…); Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ (…); Europäisches Netzwerk Solidarit; Rete europea di solidarietà)

 

Nous, collectifs de mouvements sociaux, syndicats, organisations et partis, d’Europe de l’Est et de l’Ouest, opposé-es à la guerre et à tous les néo-colonialismes dans le monde, voulons construire un réseau par en bas, indépendant de tout gouvernement.

Voici le lien vers le formulaire d’adhésion :

https://ukraine-solidarity.eu/signatories/ 

Réseau européen solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre

European Network Solidarity with Ukraine and against war

Европейская Сеть Солидарность с Украиной. Антивоенная платформа

Європейська Мережа Солідарність з Україною. Антивоєнна платформа

Europees netwerk voor Solidariteit met Oekraïne en tegen de oorlog

Sieć europejska – Solidarność z Ukrainą i przeciw wojnie

Red Europea Solidaridad con Ucraina y contra la Guerra

Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Europäisches Netzwerk Solidarität Mit Der Ukraine Und Gegen Den Krieg

Rete europea di solidarietà con l’Ucraina e contro la guerra

***

Réseau européen solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre 

Consensus de base

POUR

1. La défense d’une Ukraine indépendante et démocratique !

2. Le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien. L’arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d’alerte des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes !

3. Le soutien à la résistance (armée et non armée) du peuple ukrainien dans sa diversité, en défense de son droit à l’autodétermination

4. L’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine !

5. L’accueil sans discrimination de tous les réfugié-e-s – d’Ukraine et d’ailleurs !

6. Le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du statut de réfugié politique aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent !

7. La saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde ; et des sanctions financières et économiques – en protégeant les populations défavorisées de leurs effets.

Au-delà, nous luttons aussi, en lien avec les courants qui partagent ces objectifs en Ukraine et en Russie :

8. Pour un désarmement nucléaire global. Contre l’escalade militaire et la militarisation des esprits.

9. Pour le démantèlement des blocs militaires

10. Pour que toute aide à l’Ukraine échappe à l’emprise et aux conditions d’austérité du FMI ou de l’UE

11. Contre le productivisme, le militarisme et la concurrence impérialiste pour la puissance et le profit qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques.

A l’issue de la première guerre mondiale, l’OIT a été fondée sur une affirmation de portée universelle : « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale ». Aujourd’hui, nous devons ajouter la justice environnementale et l’état droit : nous luttons pour la paix et l’égalité, les libertés démocratiques, la justice sociale et climatique, par la coopération et la solidarité entre les peuples.

***

European Network Solidarity with Ukraine and against war

Basic consensus

We, collectives of social movements, trade unions, organisations and parties, from Eastern and Western Europe, oppose war and all neo-colonialism in the world, want to build a network from below, independent of any government

FOR

1. The defence of an independent and democratic Ukraine !

2. The immediate withdrawal of Russian troops from all Ukrainian territory. The end of the nuclear threat posed by the alerting of Russian nuclear weapons and the bombing of Ukrainian power plants !

3. Support for the resistance (armed and unarmed) of the Ukrainian people in its diversity, in defence of its right to self-determination

4. Cancellation of Ukraine’s foreign debt !

5. The non-discriminatory reception of all refugees – from Ukraine and elsewhere !

6. Support for the anti-war and democratic movement in Russia and the guarantee of political refugee status for opponents of Putin and for Russian soldiers who desert !

7. Seizure of the assets of Russian government members, senior officials and oligarchs in Europe and around the world ; and financial and economic sanctions – protecting the disadvantaged from their effects.

Beyond that, we are also fighting, together with like-minded currents in Ukraine and Russia :

8. For global nuclear disarmament. Against military escalation and the militarisation of minds.

9. For the dismantling of military blocs

10. To ensure that any aid to Ukraine is not subject to IMF or EU austerity conditions

11. Against productivism, militarism and imperialist competition for power and profit that destroy our environment and our social and democratic rights.

At the end of the First World War, the ILO was founded on a universal statement : “A universal and lasting peace can only be based on social justice.” Today, we must add environmental justice and the rule of law : we fight for peace and equality, democratic freedoms, social and climate justice, through cooperation and solidarity between peoples.

***

Европейская Сеть Солидарность с Украиной. Антивоенная платформа

Общий консенсус

Мы, сообщество гражданских движений, профсоюзов, организаций и партий с восточной и западной Европы, являемся противниками войны и какого-либо проявления неоколониализма в мире, желаем выстроить сеть с подчинением « снизу вверх », которая будет полностью независима от какого-либо правительства

ДЛЯ

1. Защиты независимой и демократической Украины !

2. Немедленного вывода российских войск со всей территории Украины. Пресечения угрозы ядерного удара, в условиях нахождения российского ядерного арсенала в повышенной боевой готовности и бомбардировок украинских атомных электростанций !

3. Поддержки (вооружённого и невооружённого) противостояния украинского народа в своём этнокультурном разнообразии, направленного на защиту своего права на самоопределение

4. Списания внешнего долга Украины !

5. Приюта всех беженцев из Украины и других стран без какой-либо дискриминации !

6. Поддержки антивоенного и демократического движения в России и гарантий статуса политического беженца для оппонентов Путина и российских солдат, которые сложат оружие (дезертируют) !

7. Конфискация активов членов правительства, высшего российского руководства и олигархов России в Европе и по всему миру ; а также наложения на них финансовых и экономических санкций – таким образом защищая беззащитных людей от действий,

которые могут быть предприняты с использованием таких активов. Кроме этого, мы также продолжаем вести борьбу вместе с организациями единомышленниками из Украины и России по следующим направлениям :

8. За глобальное ядерное разоружение. Против военной эскалации и милитаризации сознания людей.

9. За демонтаж военных блоков

10. За то, чтобы никакая помощь Украине не приобрела признаков и не квалифицировалась как режим жесткой экономики по стандартам МВФ и Евросоюза

11. Против продуктивизма, милитаризма и империалистической конкуренции за власть и прибыли, которые уничтожают нашу окружающую среду, а также наши гражданские и демократические права.

После окончания первой мировой войны был организован комитет МОТ по вопросам свободы обществ, основным лозунгом которого стало следующее выражение : « Долгосрочный мир во всем мире может удерживаться только на основах социальной справедливости ». Сегодня, мы имеем дело ещё и с экологическим правосудием и верховенством права : мы сражаемся за мир и равенство, демократические свободы, социальную и климатическую справедливость, которые можно достичь путём сотрудничества и солидарности между народами.

***

Європейська Мережа Солідарність з Україною. Антивоєнна платформа

Загальний консенсус

Ми, спільнота громадських рухів, профспілок, організацій і партій з східної та західної Європи, є противниками війни і будь-якого прояву нео-колоніалізму в світі, маємо бажання розбудовувати мережу з підпорядкуванням « знизу вгору », яка буде повністю незалежною від будь-якого уряду

ЗАДЛЯ

1. Захисту незалежної і демократичної України !

2. Негайного виведення російських військ з усієї території України. Покладення краю загрози ядерного удару, в умовах знаходження російського ядерного арсеналу у підвищеній бойовій готовності та бомбардування українських атомних електростанцій !

3. Підтримки спротиву (озброєного і неозброєного) українського народу в своїй етнокультурній розмаїтості, направленого на захист свого права на самовизначення

4. Скасування зовнішнього боргу України !

5. Прихистку усіх біженців з України та інших країн без будь-якої дискримінації !

6. Підтримки антивоєнного і демократичного рухів в Росії та гарантій статусу політичного біженця для опонентів Путіна та російських солдат, які складуть зброю (дезертирують) !

7. Захоплення активів членів уряду Росії, вищого керівного складу держави та олігархів в Європі та по всьому світові ; а також накладення фінансових та економічних санкцій – таким чином захищаючи беззахисних людей від дій, які можуть спричинити такі активи.

Крім цього, ми також боремося разом з організаціями однодумцями з України та Росії задля досягнення наступних цілей :

8. Глобального ядерного роззброєння. Проти воєнної ескалації та мілітаризації свідомості людей.

9. За демонтаж військових блоків

10. За те, щоб жодна допомога Україні не набула ознак і не кваліфікувалася як режим суворої економіки за стандартами МВФ та Євросоюзу

11. Проти продуктивізму, мілітаризму та імперіалістичної конкуренції за владу та прибутки, які знищують наше довкілля, а також наші громадянські та демократичні права.

По закінченні першої світової війни було засновано комітет МОП у справах свободи спільнот, який взяв собі як засадниче гасло такий вислів : « Довготривалий мир в усьому світі може утримуватися лише на засадах соціальної справедливості ». Сьогодні, ми мусимо додати ще й екологічне правосуддя та верховенство права : ми боремося за мир і рівність, демократичні свободи, соціальну та кліматичну справедливість, які можна досягнути шляхом співпраці та солідарності між народами.

***

Europees netwerk voor Solidariteit met Oekraïne en tegen de oorlog

Ons basisplatform

Wij, mensen en organisaties uit sociale bewegingen, vakbonden en partijen, uit Oost- en Westeuropa, tegenstanders van de oorlog en alle vormen van neokolonialisme in de wereld, willen van onderuit een netwerk opbouwen, dat onafhankelijk is van eender welke regering.

Wij komen op voor :

1. De verdediging van een onafhankelijk en democratisch Oekraïne.

2. De onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen van het volledige Oekraïense grondgebied.

Het stopzetten van de nucleaire dreiging die wordt gevormd door het in de alarmfase brengen van de Russische kernwapens en het bombarderen van Oekraïense kerncentrales.

3. Steun aan het verzet (gewapend en ongewapend) in al haar verscheidenheid van het Oekraïense volk, ter verdediging van haar zelfbeschikkingsrecht.

4. Kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne.

5. Onthaal zonder discriminatie van alle vluchtelingen, uit Oekraïne en elders.

6. Steun aan de democratische en anti-oorlogsbeweging in Rusland. Garandeer het statuut van politieke vluchteling voor alle opposanten tegen Poetin en voor Russische soldaten die deserteren.

7. Inbeslagneming van de tegoeden van Russische regeringsleden, hoge ambtenaren en oligarchen in Europa en de rest van de wereld ; en financiële en economische sancties, waarbij de kansarmen worden beschermd tegen de gevolgen ervan.

Daarenboven, komen wij, samen met stromingen die deze doelstellingen delen in Oekraïne en Rusland, op voor :

8. Voor wereldwijde nucleaire ontwapening. Tegen militaire escalatie en de militarisering van de geesten.

9. Voor de ontmanteling van de militaire blokken.

10. Opdat elke hulp aan Oekraïne ontsnapt aan de greep en de bezuinigingsvoorwaarden opgelegd door IMF of EU.

11. Tegen het productivisme, het militarisme en de imperialistische concurrentie voor macht en winst die ons leefmilieu en onze sociale en democratische rechten vernietigen.

Na Wereldoorlog I werd de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgericht op basis van volgende universele verklaring : ‘Een universele en duurzame vrede kan enkel gesticht worden op basis van sociale rechtvaardigheid’. Vandaag moeten we daar ook ecologische rechtvaardigheid en de rechtsstaat aan toevoegen. Wij komen op voor vrede en gelijkheid, democratische rechten, sociale en klimaatrechtvaardigheid, door samenwerking en solidariteit tussen de volkeren.

***

Sieć europejska – Solidarność z Ukrainą i przeciw wojnie

Podstawowy konsensus

My, niżej podpisane kolektywy ruchów społecznych, związki zawodowe, organizacje i partie z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej sprzeciwiamy się wojnie i wszelkim formom neokolonializmu na całym świecie. Chcemy zbudować oddolną sieć, niezależną od wszelkich rządów,

WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW :

1. Obrona niepodległej i demokratycznej Ukrainy !

2. Natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy. Zażegnanie zagrożenia nuklearnego, jakie stanowi postawienie w stan gotowości rosyjskich sił jądrowych oraz bombardowanie ukraińskich elektrowni atomowych !

3. Wspieranie oporu (zarówno zbrojnego jak i w innych formach) stawianego przez naród ukraiński w całej swojej różnorodności – w obronie swego prawa do samostanowienia !

4. Umorzenie długu zagranicznego Ukrainy !

5. Przyjęcie wszystkich uchodźców bez żadnej dyskryminacji – z Ukrainy i z innych krajów !

6. Wspieranie antywojennych i demokratycznych ruchów w Rosji. Zapewnienie statusu uchodźców politycznych osobom sprzeciwiającym się Putinowi, a także zbiegłym żołnierzom rosyjskim !

7. Zajęcie aktywów członków rosyjskiego rządu, wyższych urzędników i oligarchów w Europie i na całym świecie ; oraz sankcje finansowe i gospodarcze – ochrona osób poszkodowanych przed ich skutkami.

W dłuższej perspektywie, w powiązaniu z nurtami w Ukrainie i w Rosji podzielającymi te cele, walczymy również :

8. O ogólnoświatowe rozbrojenie atomowe. Przeciwko eskalacji działań militarnych i militaryzacji umysłów.

9. 0 likwidację bloków militarnych.

10. O to by wszelką pomoc dla Ukrainy uwolnić spod kontroli i polityk zaciskania pasa wymaganych przez MFW i UE.

11. Przeciwko produktywizmowi, militaryzmowi i imperialistycznej konkurencji w rywalizacji o władzę i zyski, które niszczą nasze środowisko naturalne oraz nasze prawa społeczne i demokratyczne.

Pod koniec pierwszej wojny światowej, Międzynarodową Organizację Pracy założono w oparciu o zasadę o uniwersalnym zasięgu : « Powszechny i trwały pokój może być oparty tylko na sprawiedliwości społecznej ». Dziś musimy dodać do tego sprawiedliwość ekologiczną. Dziś walczymy o pokój i równość, o sprawiedliwość społeczną i klimatyczną – poprzez współpracę i solidarność między narodami.

***

Red Europea Solidaridad con Ucraina y contra la Guerra

Consenso básico

Nosotros, colectivos de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones y partidos, de Europa Oriental y Occidental se oponen a la guerra y a todo neocolonialismo en el mundo, Y quieren construir una red desde abajo, independiente de cualquier gobierno

PARA

1. ¡La defensa de una Ucrania independiente y democrática !

2. La retirada inmediata de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. ¡El fin de la amenaza nuclear que supone la alerta de las armas nucleares rusas y el bombardeo de las centrales ucranianas !

3. Apoyo a la resistencia (armada y no armada) del pueblo ucraniano en su diversidad, en defensa de su derecho a la autodeterminación

4. ¡Cancelación de la deuda externa de Ucrania !

5. Acogida no discriminatoria de todos los refugiados, tanto de Ucrania como de otros países.

6. ¡Apoyo al movimiento antiguerra y democrático en Rusia y garantía del estatus de refugiado político para los opositores a Putin y los soldados rusos que desertan !

7. Embargo de los bienes de los miembros del gobierno ruso, altos funcionarios y oligarcas en Europa y en todo el mundo ; y sanciones financieras y económicas, protegiendo a los más desfavorecidos de sus efectos.

Más allá de eso, también estamos luchando, junto con corrientes afines en Ucrania y Rusia :

8. Por el desarme nuclear mundial. Contra la escalada militar y la militarización de las mentes.

9. Por el desmantelamiento de los bloques militares

10. Garantizar que cualquier ayuda a Ucrania no esté sujeta a las condiciones de austeridad del FMI o de la UE

11. Contra el productivismo, el militarismo y la competencia imperialista por el poder y el beneficio que destruyen nuestro medio ambiente y nuestros derechos sociales y democráticos.

Al final de la Primera Guerra Mundial, la OIT se fundó sobre una declaración universal : « Una paz universal y duradera sólo puede basarse en la justicia social ». Hoy debemos añadir la justicia medioambiental y el Estado de Derecho : luchamos por la paz y la igualdad, las libertades democráticas, la justicia social y climática, mediante la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

***

Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

συναίνεση βάσης

Εμείς, συλλογικότητες από κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα, οργανώσεις και κόμματα της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης, που είμαστε αντίθετοι στον πόλεμο και σε όλες τις νεοαποκιοκρατίες σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο από τα κάτω, ανεξάρτητο από κάθε κυβέρνηση

ΓΙΑ

1. Υπεράσπιση μιας ανεξάρτητης και δημοκρατικής Ουκρανίας !

2. Άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από όλη την ουκρανική επικράτεια. Τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής που προκαλείται από την κατάσταση ετοιμότητας των ρωσικών πυρηνικών όπλων και τους βομβαρδισμούς των ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής !

3. Υποστήριξη της αντίστασης (ένοπλης και μη ένοπλης) του ουκρανικού λαού στην ποικιλομορφία του, με υπεράσπιση του δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση !

4. Διαγραφή του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας !

5. Υποδοχή όλων των προσφύγων, χωρίς διακρίσεις, από την Ουκρανία και από αλλού !

6. Υποστήριξη του αντιπολεμικού και δημοκρατικού κινήματος στη Ρωσία και εγγύηση του καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα για τους αντιπολιτευόμενους του Πούτιν και για τους ρώσους φαντάρους που λιποτακτούν !

7. Κατάσχεση περιουσιών των μελών της ρωσικής κυβέρνησης, των ανώτατων κρατικών λειτουργών και των ρώσων ολιγαρχών στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, με ταυτόχρονη προστασία των μη προνομιούχων πληθυσμών από τις επιπτώσεις τους.

Πέρα από αυτά, επίσης παλεύουμε, μαζί με τα ρεύματα που συμφωνούν με τους στόχους μας στην Ουκρανία και τη Ρωσία :

8. Για πυρηνικό αφοπλισμό παγκοσμίως. Ενάντια στη στρατιωτική κλιμάκωση και στη στρατιωτικοποίηση των συνειδήσεων.

9. Για τη διάλυση των στρατιωτικών συμμαχιών.

10. Για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ουκρανία δεν θα υπόκειται σε όρους λιτότητας του ΔΝΤ ή της ΕΕ

11. Ενάντια στον παραγωγισμό, το μιλιταρισμό και τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για εξουσία και κέρδος, τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον και τα κοινωνικά και δημοκρατικά μας δικαιώματα.

Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας επί μιας καθολικής αρχής : « Μια παγκόσμια και διαρκής ειρήνη μπορεί να βασιστεί μόνο στην κοινωνική δικαιοσύνη ». Σήμερα πρέπει να προσθέσουμε και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη καθώς και το κράτος δικαίου : παλεύουμε για την ειρήνη και την ισότητα, τις δημοκρατικές ελευθερίες, την κοινωνική και την κλιματική δικαιοσύνη, μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς.

***

Europäisches Netzwerk Solidarität Mit Der Ukraine Und Gegen Den Krieg

Grundkonsens

Wir, Kollektive aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Organisationen und Parteien, aus Ostund Westeuropa, sind gegen den Krieg und alle Formen von Neokolonialismus auf der ganzen Welt, wir wollen ein Netzwerk von unten aufbauen, das von allen Regierungen unabhängig ist.

FÜR

1. eine unabhängige und demokratische Ukraine !

2. den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der gesamten Ukraine ; die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch die Versetzung der russischen Atomwaffen in Alarmbereitschaft und die Bombardierung ukrainischer Atomkraftwerke !

3. die Unterstützung des (bewaffneten und unbewaffneten) Widerstands des ukrainischen Volkes in seiner Vielfalt, in Verteidigung seines Rechts auf Selbstbestimmung

4. die Streichung der Auslandsschulden der Ukraine !

5. die diskriminierungsfreie Aufnahme aller Flüchtenden ‒ aus der Ukraine und anderen Ländern !

6. die Unterstützung für die Antikriegs- und Demokratiebewegung in Russland und die Gewährleistung des politischen Flüchtlingsstatus für Putin-Gegner:innen und desertierende russische Soldaten !

7. die Beschlagnahmung des Eigentums von Regierungsmitgliedern, hohen Beamten und russischen Oligarchen in Europa und der Welt ; finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen, wobei die benachteiligten Bevölkerungsgruppen vor deren Auswirkungen zu schützen sind.

Darüber hinaus kämpfen wir in Verbindung mit Strömungen in der Ukraine und in Russland, die diese Ziele teilen, auch :

8. für eine globale nukleare Abrüstung ; gegen militärische Eskalation und Militarisierung des Geistes ;

9. für die Auflösung der Militärblöcke ;

10. dafür, dass alle Hilfe für die Ukraine dem Zugriff und den Sparauflagen des IWF und der EU entzogen wird ;

11. gegen Produktivismus, Militarismus und die imperialistische Konkurrenz um Macht und Profit, die unsere Umwelt und unsere sozialen und demokratischen Rechte zerstören.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) oder International Labour Organization (ILO) auf einer Aussage mit weitreichender Bedeutung gegründet :„Ein universeller und dauerhafter Frieden kann nur auf sozialer Gerechtigkeit beruhen.“ Heute müssen wir Umweltgerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit hinzufügen. Wir kämpfen für Frieden und Gleichheit, demokratische Freiheiten, soziale und Klimagerechtigkeit, durch Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Völkern.

***

Rete europea di solidarietà con l’Ucraina e contro la guerra

Noi, collettivi di movimenti sociali, sindacati, organizzazioni e partiti, dell’Europa orientale e occidentale, contrari alla guerra e a tutto il neocolonialismo nel mondo, vogliamo costruire una rete dal basso, indipendente da qualsiasi governo per :

1. La difesa di un’Ucraina indipendente e democratica !

2. Il ritiro immediato delle truppe russe da tutto il territorio ucraino. La fine della minaccia nucleare rappresentata dall’allerta delle armi nucleari russe e dal bombardamento delle centrali ucraine

3. Sostegno alla resistenza (armata e disarmata) del popolo ucraino nella sua diversità in difesa del suo diritto all’autodeterminazione

4. Cancellazione del debito estero dell’Ucraina

5. L’accoglienza senza discriminazione di tutti i rifugiati provenienti dall’Ucraina e da altri paesi

6. Sostegno al movimento anti-guerra e democratico in Russia e garanzia dello status di rifugiato politico per gli oppositori di Putin e per i soldati russi che disertano

7. Il sequestro dei beni dei membri del governo russo, degli alti funzionari e degli oligarchi in Europa e nel mondo e le sanzioni finanziarie ed economiche che proteggono gli svantaggiati dai loro effetti. Oltre a questo combattiamo anche, in collegamento con le correnti che condividono questi obiettivi in Ucraina e in Russia

8. Per il disarmo nucleare globale. Contro l’escalation militare e la militarizzazione delle menti

9. Per lo smantellamento dei blocchi militari

10. Perché qualsiasi aiuto all’Ucraina sia libero dal controllo e dalle condizioni di austerità del FMI o della UE

11. Contro il produttivismo, il militarismo e la competizione imperialista per il potere e il profitto che distruggono il nostro ambiente e i nostri diritti sociali e democratici.

Alla fine della prima guerra mondiale, l’Organizzazione internazionale per il lavoro è stata fondata su una dichiarazione universale : “Una pace universale e duratura può essere basata solo sulla giustizia sociale. giustizia sociale.” Oggi, dobbiamo aggiungere la giustizia ambientale e lo stato di diritto ; lottiamo per la pace e l’uguaglianza, le libertà democratiche, la giustizia sociale e climatica, attraverso la cooperazione e la solidarietà tra i popoli.

info@ukraine-solidarity.eu

http://www.ukraine-solidarity.eu

Les organisations suivantes soutiennent la déclaration :

The following organizations support the statement :

30 mars 2022

https://ukraine-solidarity.eu/signatories/ 

 • Another Europe is Possible 

 • Assemblée Européenne des Citoyens

 • Association Autogestion

 • Athena 21

 • ATTAC France

 • Alliance for Worker’s Liberty

 • CEDETIM

 • Collectif de solidarité avec le peuple catalan 

 • Déi Lénk, International Commission

 • Éditions Syllepse 

 • Ela Liberta

 • Émancipation Lyon 69 

 • Ensemble à Gauche

 • Ensemble!

 • Entre les lignes entre les mots 

 • Ernst Mandel SAP – Antikapitalisten 

 • European Alternatives 

 • Fondation Copernic

 • Forum Civique Européen

 • Fédération Syndicale Unitaire

 • Gauche anticapitaliste

 • Gauche démocratique et sociale

 • Independent Left

 • Imprecor 

 • Intal

 • Internacjonalista

 • Internationale Sozialistische Organisation 

 • L’insurgé 

 • La Aurora 

 • Les humanités 

 • Mouvement National Lycéen 

 • New Politics 

 • Nouvau Parti anticapitaliste (NPA)

 • Oakland Socialist 

 • PEPS – Pour une Écologie Populaire et Sociale 

 • Rejoignons-nous 

 • Réseau syndical international de solidarité et de luttes

 • Réseau Penser l’émancipation 

 • Sinistra Anticapitalista 

 • solidaritéS

 • Solidarity 

 • Sozialistische Zeitung 

 • Union des Progressistes Juifs de Belgique 

 • Union syndicale Solidaires

 • ver.di

Les personnes suivantes soutiennent cette déclaration

The following individuals support the statement :

30 mars 2022

https://ukraine-solidarity.eu/signatories/

Alexis Cukier

Alfons Bech

Andrew Coates

Angela Klein

Annee Vanesse

Antoine Puig-Caixas

Antoine Vigot

Arthur Leduc

Béatrice Whitaker

Ben Cramer

Bernard Dreano

Brendan Ogle

Bruno Della Sudda

Catherine Kestelyn

Catherine Samary

Christian Gourdet

Christian Varin

Christophe Aguiton

Claude Serfati

Clerc Michèle

Conor Kostick

Creus Armand

Dan La Botz

Daniel Süri

Daniel Tanuro

De Winter Joris

Didier Epsztajn

Didier Grappe

Dominique Rodriguez

Eliane RenardElias Preszow

Elisa Moros

Ella Hittvis

Eric Simon

Fabio Alberti

Felipe van Keirsbilck

Francesc Matas

Francis Houart

François Pernod

François Preneau

Francois Soulard

Frédérique Rondet

Gay Vincent

Georges Bauherz

Gérard Preszow

Gippò Mukendi Ngandu

Gippò Ngandu

Habiba Bigdade

Hélène Gaudy

Helmut Born

Hugo Coldeboeuf

Isabelle Favre

Jacek Drozda

Jan Malewski

Jean Batou

Jean Malifaud

Jean Puyade

Jean Vogel

Jean-Claude Thümmel

Jean-Louis Marolleau

Jean-Michel Dolivo

Jean-Pierre Martin

John Barzman

John Lyons

John Reimann

Juan-Carlos Canes

Julien Lusson

Justin Turpel

Justine Balibar

Karine Clément

Kazantzas Nicolas

Lara Coleman

Laure Jinquot

Laurence Di Bari

Laurent Di Pasquale

Laurent Vogel

Léa Vlahopoulos

Lenny Gras

Léon Crémieux

Luke Cooper

Luz Amselle

Mariana Sanchez

Mark Osborn

Martina Pignatti Morano

Mary Killian

Mathieu Freddy

Max Dautel

Michel Albagnac

Michel Lanson

Michel Nebout

Michel Rousseau

Michelle Guerci

Mireille Fanon Mendes France

Moreau Michèle

Murray Smith

Nancy Guilmain

Nathalie Sartiaux

Niccolo Milanese

Nick Van de Vel

Norbert Nusbaum

Pantelis Afthinos

Patrick Farbiaz

Patrick Silberstein

Paul Rognon

Paweł Bartolik

Peter Saxtrup Nielsen

Peter Veltmans

Philippe Bouvard

Pierre Khalfa

Richard Neuville

Robert Plasman

Robi Morder

Romain Descottes

Sacha Ismail

Serge Goudard

Sofia Lamouchi

Stefan Bekier

Stefanie Prezioso

Sylvain Piqué

Szymon Martys

Tania El Fassi

Thomas Harrison

Thomas Weyts

Vincent Marie

Wilfried Dubois

Zbigniew Kowalewski

Zbigniew Marcin Kowalewski

Zofia Malisz

Auteur : entreleslignesentrelesmots

notes de lecture

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

%d blogueurs aiment cette page :